Jeżeli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer wystarczy,

że klikniesz na poniższy link, a nasz serwis zostanie automatycznie

strona startową twojej przeglądarki

Jeżeli korzystasz z przeglądarki Mozilla FireFox, Opera lub Chrome

przenieś poniższy obrazek na ikonę domku w swojej przeglądarce