Z naszych informacji wynika, że komisje stałe Rady Miasta Mława wszystkie wnioski i petycje odrzuciły! Znaczy to że bonifikat nie będzie!. Według nas to wielki skandal! VII Sesja Rady Miasta, odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 z następującym porządkiem posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Sekretarza Obrad.

4. Uwagi do porządku Obrad.

5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14 lutego 2019 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści projektu Statutu Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Mławie oraz nadania Statutu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Mława gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mława.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Mława pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2019.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława na lata 2019 – 2032”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława.

21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych.

23. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości (dwa projekty uchwał).

24. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy (dwa projekty uchwał).

25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława.

26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Mława i ustalenia ich składu liczbowego.

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Mława oraz wyboru z tych składów Przewodniczących Komisji.

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do organów osiedli.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Mława zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza)

30. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Miasta Mława w sprawie podniesienia bonifikaty dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Mława zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Mława w prawo własności tych gruntów.

32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej likwidacji Straży Miejskiej.

33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia diet radnych.

34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli oraz likwidacji stanowiska jednego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mława.

35. Rozpatrzenie pisma z dnia 8 lutego 2019 r. uzupełnionego pismem z dnia 7 marca 2019 r. mieszkańców ulic dr J. Witwickiego, Wysokiej oraz Górnej w Mławie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

36. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 14 lutego 2019 r.

37. Informacja Burmistrza Miasta Mława z działalności za okres między sesjami.

38. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

39. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy