Szanowni Państwo 2 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta mogliśmy przeczytać o zmianie dokonanej na stanowisku dyrektora Muzeum w Mławie.

Dziękuję Panu za wieloletnie kierowanie jednostką miasta i zaangażowanym zespołem – powiedział burmistrz do Leszka Arenta wręczając mu pismo z podziękowaniem za dotychczasową pracą na rzecz miasta. Kilka minut później Sławomir Kowalewski wręczył akt powołania nowej dyrektor placówki – Barbarze Zaborowskiej.(…)

Przypomnijmy, że o stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej ubiegały się trzy osoby. Jedna z nich nie spełniała wymogów formalnych, dwie wykazały się odpowiednimi kwalifikacjami i wzięły udział w konkursie. W toku postępowania komisja konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora i przedstawiła kandydaturę Barbary Zaborowskiej  Burmistrzowi Miasta Mława. Burmistrz zaakceptował ten wybór, a w uzasadnieniu napisał: „Pani Barbara Zaborowska spełnia niezbędne kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie magisterskie o profilu humanistycznym, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu wiedzy o kulturze, z udokumentowanym długoletnim stażem pracy. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna, posiadająca wymaganą wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”.

Co udało się ustalić naszej Redakcji?

W komisji zasiadały doświadczone osoby, które raczej powinny znać się na rzeczy:

 1. Janina Budzichowska – Przewodniczący Komisji – Zastępca Burmistrza
 2. Mariusz Szczechowicz – Członek Komisji – Sekretarz 
 3. Lidia Gniadek – Członek Komisji
 4. Magdalena Staszewska – Członek Komisji
 5. Barbara Bielak – Członek Komisji

Postępowanie wstępne – 1.Na postępowanie wstępne składają się następujące czynności:

1) określenie przez Komisję kryteriów, jakimi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydatów,

2) ocena zgodności złożonych ofert z ustalonymi kryteriami wyboru podanymi w ogłoszeniu konkursowym,

3) analiza zgłoszonych przez Kandydatów koncepcji funkcjonowania Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

4) podjęcie decyzji o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do postępowania konkursowego,

5) telefoniczne poinformowanie kandydatów o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego.

 1. W przypadku, gdy kandydat nie odpowiada formalnym kryteriom wyboru lub gdy do wniosku o zgłoszeniu do konkursu nie dołączono wymaganych dokumentów, Komisja odmawia dopuszczenia kandydata do konkursu.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska
 2. a) niezbędne:

-wykształcenie wyższe związane z działalnością podstawową muzeum (historia, historia sztuki, archeologia lub pokrewne);

-udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w sektorze kultury;

-obywatelstwo polskie;

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-nieposzlakowana opinia;

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

-umiejętność obsługi komputera i znajomość programów MS Office (Word, Excel, Power Point);

Szczegóły związane z Zarządzeniem Regulaminem oraz Ogłoszeniem o naborze przedstawiamy w załączniku. Zarządzenie Regulamin Ogłoszenie o naborze

Postanowiliśmy zadać pytania poprzez pocztę elektroniczną Rzecznikowi Ratusza Pani Magdalenie Grzywacz na temat przeprowadzonego konkursu.

4 stycznia 2018 r. Czy może Pani przesłać krótką informację na temat osób, które ubiegały się o stanowisko Dyrektora mławskiego Muzeum? Chodzi mi szczególnie o kwalifikacje tych osób.

Rzecznik Ratusza Pani Magdalena Grzywacz – Przesyłam informacje o kwalifikacjach kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie:

Kandydat nr 1 – wykształcenie wyższe magisterskie o profilu historycznym, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa;

Kandydat nr 2 – wykształcenie magisterskie o profilu humanistycznym, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu wiedzy o kulturze.

Redakcja: Szanowna Pani dziękuje za refleks i szybką odpowiedz bo rzadko Wam się zdarza ale jak się człowiek śpieszy to się diabeł cieszy.  Rozumiem, że Kandydat nr 1 i Kandydat nr 2 to osoby o takim nazwisku? Proszę również o napisanie wykształcenia Kandydata nr 3, którego odrzucono.

Moje pytanie dotyczy Pani Barbary Zaborowskiej. W wymaganiach na te stanowisko był taki punkt: –udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w sektorze kultury; Proszę mi powiedzieć gdzie Pani Zaborowska w jakiej jednostce kultury pracowała przez 5 lat? Drugi punkt: -wykształcenie wyższe związane z działalnością podstawową muzeum (historia, historia sztuki, archeologia lub pokrewne) Czy może Pani rozwinąć co oznacza wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym? Jaki zakres profilu humanistycznego? polonista, historyk, politolog?

18 stycznia 2018 r. Rzecznik Magdalena Grzywacz: Szanowny Panie, Pani Barbara Zaborowska od ponad 5 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej (została wybrana na to stanowisko 13.09.2012 r.) Jest magistrem filologii polskiej, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie wiedzy o kulturze.

Kandydat nr 3 posiadał  wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

W tym momencie zaczęliśmy się zastanawiać czy nasze pytania są mało precyzyjne, czy może Rzecznik Ratusza ma problemy z ich zrozumieniem. Postanowiliśmy pytać dalej!

Redakcja: Czyli ta Pani powinna być odrzucona z braków formalnych… Ona nie ma w ogóle żadnego stażu pracy ani jednodniowego ani 5-letniego w jednostce kultury! Hobby (stowarzyszenie), które sobie założyła nie uprawnia jej do wypełnienia wymagań, dlatego, że stowarzyszenie opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy społecznej członków! Ta Pani miała umowę w tym stowarzyszeniu i dostała na koniec świadectwo pracy? Czy miała nawiązany stosunek pracy ze Stowarzyszeniem przez 5 lat jego funkcjonowania? Nie interesuje mnie wydruk z KRS tylko czy miała nawiązany stosunek pracy? Interesuje mnie czy była wolontariuszką w tym stowarzyszeniu czy pracownikiem? Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź.

22 stycznia 2018 r. Rzecznik Magdalena Grzywacz: W wymaganiach związanych z naborem na stanowisko Dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie znajduje się punkt: „Udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w sektorze kultury”.

Komisja konkursowa zakwalifikowała ponad pięcioletnią udokumentowaną działalność pani Barbary Zaborowskiej jako prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, jako pracę w sektorze kultury.

Redakcja: Dzisiaj na ten temat osobiście rozmawialiśmy w jaki sposób Pani odpowiada i za każdym razem upierała się Pani, ze w sposób właściwy udziela informacji. (Była wizyta w Ratuszu) Proponuje więc jeszcze raz zajrzeć do emaila i przeczytać go ze zrozumieniem! Ja nie pytam o sektor czy jednostkę kultury itd… Ja pytam o staż pracy w jednostce/sektorze kultury! Proszę z łaski swojej zapytać Waszych prawników i odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest staż pracy i co z niego wynika?! Co się wlicza do stażu pracy a co się nie wlicza! Jeżeli do stażu pracy nie można zaliczyć pracy jako wolontariusz (nawet jeśli nazwała się Prezesem w stowarzyszeniu) to z automatu wyklucza Panią Zaborowską!  „Staż pracy jest warunkiem uzyskania przez pracowników określonego typu uprawnień pracowniczych. Z tych względów nie może dziwić fakt, że ich nabycie związane jest z istnieniem stosunku pracowniczego zatrudnienia, a nie stosunku innego typu„. Jeśli Pani bądź ta cała komisja uważa wolontariat za staż pracy to gratuluję pomysłowości. Powiem więcej nawet urlopu nie może mieć naliczonego z tego tytułu! Prywatną inicjatywę, hobby (Stowarzyszenie) Pani Zaborowskiej chce Pani liczyć jako staż pracy? Proszę mi pokazać taki artykuł prawny, który zaliczy jej wolontariat do stażu pracy! Czy jeśli Pani pracowała w stowarzyszeniu jako wolontariusz to wlicza się to Pani do stażu pracy?

Pytania więc brzmią:

Redakcja: 1.Czy Pani Zaborowska ma udokumentowany staż pracy w sektorze kultury i wydane świadectwo pracy podpisane przez pracodawcę, który prowadził działalność w sektorze kultury?

Ratusz Rzecznik Magdalena Grzywacz: Ad1. Wymóg dotyczący udokumentowanego przez kandydata stażu pracy w sektorze kultury określił organizator konkursu i na etapie oceny formalnej zastosował własne procedury i kryteria oceny, co do spełnienia przez kandydatów wymogu co najmniej 5-letniego  stażu pracy w sektorze kultury.

Redakcja: 2.Czy miała nawiązany stosunek pracy ze Stowarzyszeniem przez ponad 5 lat jego funkcjonowania i jej obowiązki wynikające z tej umowy dotyczyły tematyki, sektora kultury?

Ratusz Rzecznik Magdalena Grzywacz: Ad 2. Jak wynika z dokumentów  załączonych do wniosku o przystąpienie do konkursu Pani Barbara Zaborowska jest Prezesem Zarządu stowarzyszenia, którego celem jest między innymi szerzenie wzajemnej tolerancji, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania kultury, historii oraz pamięci narodowej.  Wynagrodzenie kandydata nie było przedmiotem oceny organizatora.

Redakcja: 3.Jeśli tak to czym się zajmowała w stowarzyszeniu i jakie miała obowiązki?

Ratusz Rzecznik Magdalena Grzywacz: Ad 3. Zakres działania zarządu Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej określa statut stowarzyszenia.

Redakcja: 4.Czy Pani Zaborowska przejęła już obowiązki dyrektora muzeum?

Ratusz Rzecznik Magdalena Grzywacz: Ad 4. Pani Barbara Zaborowska przejęła obowiązki  dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w dniu  2 stycznia 2018 roku.

Redakcja: 5.Czy Pani Zaborowska nadal pracuje w I LO w Mławie jako nauczyciel?

Ratusz: Rzecznik Magdalena Grzywacz: Ad 5. Umowa o pracę  Pani Barbary Zaborowskiej z I LO  w Mławie rozwiąże się na mocy porozumienia stron w dniu 28 stycznia 2018 roku.

Redakcja: 6.Czy pracowała Pani, Pani Magdaleno, jako Sekretarz w Stowarzyszeniu Miłośników Tekli Bądarzewskiej i czy z tego tytułu pobierała Pani wynagrodzenie, czy raczej była Pani wolontariuszem? Jaki to był okres czasu Pani działalności w tym stowarzyszeniu?

Ratusz: Rzecznik Magdalena Grzywacz: Ad 6. Informacje na temat moich prywatnych działań poza Urzędem Miasta Mława nie stanowią informacji publicznej.

Redakcja: 7.Czy uważa Pani, że ze względu na Pani pracę jako wolontariusz powiększył się Pani staż pracy?

Ratusz: Rzecznik Magdalena Grzywacz: Ad 7. Do zadań Rzecznika Prasowego należy przekazywanie informacji na temat organizacji, którą reprezentuje, w moim przypadku – na temat planów i działalności Urzędu Miasta Mława.  To miłe, że chce Pan poznać moją prywatną opinię na temat wolontariatu i stażu pracy, jednak przedstawianie prywatnych poglądów nie należy do zadań rzecznika prasowego.

Redakcja: No i powolutku dochodzimy do sedna sprawy. Odpowiedzi jak Państwo sami możecie przeczytać wymijające. Komisja konkursowa nie wiedzieć czemu kwalifikuje pracę/wolontariat w stowarzyszeniu Pani Zaborowskiej jako 5-letni staż pracy! Ciekawe? I robi się coraz ciekawiej! 2 stycznia obejmuje funkcję dyrektora muzeum pracując nadal na stanowisku nauczyciela w I LO im. Wyspiańskiego w Mławie, a przecież wymogiem było objęcie funkcji Dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w pełnym wymiarze czasu pracy. Dlaczego więc podpisuje się umowę z Panią Zaborowską jeśli wiadomo, że nie jest w stanie przejąć swojej funkcji w pełnym wymiarze czasu pracy? Dlaczego jednym pozwala się pracować na stanowisku dyrektora i w szkole, a innym się tego zabraniało?

Według naszego rozeznania jedynym kandydatem, który spełnił wszystkie wymagania był kandydat jak o nim napisała Pani Grzywacz Kandydat nr 1 – wykształcenie wyższe magisterskie o profilu historycznym, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa.

Dariusz Krawczyk, kustosz działu naukowo – oświatowego w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Pani Zaborowska nie powinna w ogóle przejść pierwszego etapu, gdyż nie posiada 5-letniego stażu pracy w sektorze kultury! Prezesowanie w prywatnym stowarzyszeniu nic nie daje po za satysfakcją! To tak jak by ktoś został mianowany komendantem policji lub generałem w wojsku na podstawie tego, że był członkiem harcerstwa i ma 20 lat stażu i doświadczenie zastępowego!

Zobaczcie Państwo jakie niektórzy mięli i mają problemy z przejściem na emeryturę, jeśli nie wykazali przed ZUS-em odpowiedniej liczby lat czyli stażu pracy popartego Świadectwami Pracy!

Zastanawiające na początku było zachowanie Pani Rzecznik w stosunku do zadawanych przez nas pytań i unikanie na nie odpowiedzi bądź pomijanie konkretnych szczegółów. Po przeszukaniu Internetu odpowiedz znaleźliśmy, iż Panie oraz wielu urzędników znają się z poprzednich lat ze stowarzyszeń i fundacji działających w naszym mieście. Kilku z nich jest bądź byli ich członkami.

Nikt nie chce krytykować Pani Zaborowskiej za jej działania w sferze kultury w stowarzyszeniu. Jednak brak odpowiednich kwalifikacji dyskwalifikuje ją do objęcia tego stanowiska.

Naszym zdaniem konkurs powinien być unieważniony, pensja od 2 stycznia 2018 do dnia złożenia rezygnacji przez Panią Zaborowską zwrócona, a burmistrz i cała komisja powinni się bardzo szczegółowo i publicznie wytłumaczyć z podjętej decyzji!

Sprawa będzie nadal przez nas monitorowana!

Bez tytułu

Fundacja-Korzybskich

Zaborowska2

Zaborowska-1

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

10 Komentarze

 • Odpowiedz
  Mlawianka
  29 stycznia 2018

  Znajomisci dosyc juz tego moze w koncu ktos sie za to weźmie w kazda instytucja w Mlawie to tylko znajomości poco te konkursy strata czasu.

 • Odpowiedz
  PK
  29 stycznia 2018

  1. Każde z załączonych zdjęć wg. mnie powinno mieć podaną datę zrobienia zrzutu ekranu, gdyż po tego typu analizach strony często „znikają”.
  2. Czy istniała możliwość odwołania się od decyzji komisji?

 • Odpowiedz
  Aneta
  28 stycznia 2018

  Hmmm… piękny tekst, a Szanowny Redaktor to rozumiem Incognito? Żal starego dyrektora? Czy może zwolennik marazmu i zaniechania? A gdyby tak ocenić drzewo po owocach jego?

 • Odpowiedz
  Jasiek
  27 stycznia 2018

  Praca w stowarzyszeniu też jest praca i w stowarzyszeniu posiewiaca się swój własny czas prywatny. Przez taką pracę też człowiek rozwija swoje umiejętności każda szanująca się firma patrzy na takie kwestie podczas rekrutacji. To każdy konkurs w Państwowej straży pożarnej też jest ustawiony bo dodatkowe punkty kandydat otrzymuje za działalność w Ochotniczej straży a to też jest stowarzyszenie.

  • Odpowiedz
   admin Autor
   29 stycznia 2018

   Wolontariusz nie jest pracownikiem, bo za swoją pomoc nie pobiera wynagrodzenia. Wykonuje on swoje świadczenia na podstawie porozumienia, a nie umowy o pracę.

   Zgodnie z prawem świadczenie wykonywane przez wolontariusza nie jest „świadczeniem pracy”, ale „świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy”. Stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym. Do spraw nieuregulowanych w porozumieniu wolontariackim oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy.

   Okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych nie wpływa też na uprawnienia pracownicze – urlop wypoczynkowy, świadczenia emerytalne, nie zalicza się do stażu pracy.

  • Odpowiedz
   Mlawianka
   29 stycznia 2018

   Znajomisci dosyc juz tego moze w koncu ktos sie za to weźmie w kazda instytucja w Mlawie to tylko znajomości poco te konkursy strata czasu.

  • Odpowiedz
   Alicja
   30 stycznia 2018

   Jasiek, co Ty porównujesz, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z jakimś tam Towarzystwem Miłośników Twórczości… Tu nie ma porównań. Ponadto chociażby, to praca w Muzeum winna być lepiej punktowana niż wolontariat w owym towarzystwie, a więc kustosz powinien chyba jednak wygrać ten konkurs, no ale powiązania jakie zaistniały zrobiły swoje, Aneto, „stary dyrektor” nie zgłaszał się do konkursu, a zresztą to on nie jest taki stary

 • Odpowiedz
  anka
  27 stycznia 2018

  a może słuchanie przez 5 lat „Modlitwy Dziewicy” można zaliczyć do stażu?…

 • Odpowiedz
  Alicja
  26 stycznia 2018

  Pięknie rozpracowany jeden z konkursów w UM. Świetny tekst. Brawo.
  Tak właśnie wyglądają konkursy w naszym mieście na stołki dyrektorskie. Dodajmy, że na stołek dyrektora MDK nie było żadnego konkursu, bo burmistrz ma takie prawo.

 • Odpowiedz
  pitszit
  26 stycznia 2018

  Brawo Panowie . Świetna analityczna robota.