W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziano działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zostało ono przygotowane z myślą o firmach i osobach fizycznych, którze chcą utworzyć lub rozwijać działalność gospodarczą na obszarach wiejskich.

W ramach dotacji mogą pozyskać 300 000 zł.

W odróżnieniu od działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS.

Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy?

Dotacja jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych związanych z założeniem działalności gospodarczej i może wynieść maksymalnie 50% poniesionych wydatków. Jedna osoba fizyczna, firma z tego działania może otrzymać maksymalnie 300 tys. zł. z tym że:

• 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,

• 200 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,

• 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Po podpisaniu umowy można otrzymać 20% zaliczki od kwoty dofinansowania jednak trzeba na tą zaliczkę ustanowić gwarancję bankową

Jakie wydatki można sfinansować?    

Dofinansowanie działalności gospodarczej może obejmować koszty:

1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” nie otrzymamy dotacji na koszty związane z prostymi inwestycjami odtworzeniowymi. Inwestycje, których celem jest odtworzenie zdekapitalizowanego majątku trwałego np. wymiana skorodowanego pokrycia dachowego budynku na nowe pokrycie blachą, są inwestycjami odtworzeniowymi. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane:remont, to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Tak więc zwykły remont obiektów budowlanych, jako inwestycja odtworzeniowa, nawet jeżeli zastosowano inne materiały budowlane, nie może być dofinansowany. Jednak możemy otrzymać dofinansowanie do kosztów wymiany pokrycia dachowego w sytuacji, gdy np. poza wymianą pokrycia dachowego na budynku tym planuje się modernizację (przebudowę) w postaci: wykonania ocieplenia dachu z pianki poliuretanowej, wydzielenia pomieszczeń służących celom działalności gospodarczej lub zakupu i montażu urządzeń wentylacji budynku lub inną inwestycję towarzyszącą, która wprowadza element modernizacji w odniesieniu do danego obiektu budowlanego.

W przypadku inwestycji budowlanych zawierających odniesienie do pojęcia„remont połączony z modernizacją” należy mieć na uwadze, że dokumenty towarzyszące inwestycji (projekt budowlany, kosztorysy, rysunki charakterystyczne itd.) powinny wykazywać, że inwestycja nosi znamiona „modernizacji”. Ustalenie, czy roboty budowlane stanowią remont połączony z modernizacją, odnoszą się do całego obiektu budowlanego (a nie tylko do elementu obiektu budowlanego), co oznacza, że obiekt zawierający elementy „modernizacji” może być w całości zaliczony do kosztów kwalifikowalnych. Wszelkie inwestycje polegające na wykonaniu nowych, nieistniejących dotychczas składników lub elementów, głównie w sferze aktywów trwałych, są inwestycjami nieodtworzeniowymi i możemy do nich otrzymać dotację.

2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

Zwracamy uwagę, że kosztem kwalifikowalnym mogą być roboty budowlane wykonywane w istniejących budynkach mieszkalnych. Z powyższego względu nie otrzymamy dofinansowania na dokończenie budowy budynku mieszkalnego. Częstym przypadkiem jest występowanie Wnioskodawców przykładowo, o pomoc finansową, na wykonanie posadzki i dokończenie pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w oparciu o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego.Należy podkreślić, że dofinansowanie zostanie przyznane do: przebudowy, nadbudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, tj. takich, które zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, a wszystkie roboty budowlane w tym budynku zostały zakończone zgodnie z tym projektem (budynek posiada posadzki, dach, wszystkie wymagane instalacje itd.). Możliwe jest, że budynek został przekazany do użytkowania przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych w oparciu o decyzję warunkową przekazania do użytkowania. Również w takim przypadku, Wnioskodawca powinien wcześniej dokończyć roboty budowlane w takim budynku mieszkalnym, a dopiero później występować z wnioskiem o przyznanie pomocy na roboty budowlane, które zostaną wykonane w oparciu o odrębne zgłoszenie lub odrębną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie do kosztów związanych z wykonaniem robót budowlanych w istniejących budynkach mieszkalnych, które w wyniku realizacji robót budowlanych stają się budynkami niemieszkalnymi,

Nie otrzyma dofinansowania do kosztów związanych z rozbudową budynku mieszkalnego, który w wyniku realizacji robót budowlanych stanie się budynkiem niemieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym z częścią usługową. Jak również do kosztów planowanej nadbudowy nad planowaną rozbudową (np. wykonanie pomieszczeń dla turystów nad planowaną rozbudową budynku mieszkalnego).

3) zagospodarowania terenu;

4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:

a) przedsiębiorca może otrzymać dotację w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

b) przedsiębiorca może otrzymać dotację w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;

Uwaga:

Z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.

7) rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6,jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na przedsiębiorcę nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Uwaga!!! Wszystkie zakupione rzeczy muszą być nowe

Przedsiębiorca otrzyma również dofinansowanie na tzw. koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, tj.:

• przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

− kosztorysów,

− projektów architektonicznych lub budowlanych,

− ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

− dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

− wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

− projektów technologicznych;

• opłat za patenty lub licencje,

• sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, wydatki na koszty ogólne możemy ponieść przed dniem złożenia wniosku.

Należy pamiętać !!!

Realizację inwestycji przedsiębiorca może rozpocząć od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej, jednak do dnia podpisania umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie mamy żadnej gwarancji, że środki te zostaną zwrócone.

Na co nie dostaniemy pieniędzy?

Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania na:

• podatku od towarów i usług (VAT),

• nabycia nieruchomości,

• nabycia rzeczy używanych,

• budowy budynków mieszkalnych,

• zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),

• części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe.

Na jaką działalność możemy dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie można dostać na podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:

• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

• usług dla ludności,

• sprzedaży hurtowej i detalicznej,

• rzemiosła lub rękodzielnictwa,

• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

• usług transportowych,

• usług komunalnych,

• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

• magazynowania lub przechowywania towarów,

• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy wykaz kategorii działalności gospodarczych wspieranych w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, obejmujący kody PKD obowiązujące od 1 stycznia 2008 r., zawiera załącznik Nr 1 „Wykaz działalności nierolniczych, w których zakresie może być przyznana pomoc” do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Rozporządzenie do pobrania na końcu opisu.

Jakie warunki musimy spełnić?

O dofinansowanie firmy na obszarach wiejskich mogą ubiegać się:

• osoby fizyczne (nie ubezpieczone w KRUS), osoby prawne – podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,

• spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnejwspólnicy spółek cywilnych

prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo1, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro, spełniające obowiązujące wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., Nr 139, poz. 883 z późn. zm.) oraz w dokumentach programowych. Okres referencyjny przyjęty w omawianym działaniu do określania statusu przedsiębiorcy obejmuje maksymalnie 3 kolejne, zamknięte okresy obrachunkowe poprzedzające rok złożeniawniosku o przyznanie pomocy.

Co musimy zrobić?

Nabór wniosków prowadzą regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Lokalne Grupy Działania rozmieszczonych na terenie całego kraju. Naboru wniosków prowadzone są przez ARiMR i LGD niezależnie w ustalonych przez nich terminach. Informację o naborach znajdą Państwo po lewej stronie w aktualnościach.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć Wniosek wraz z Ekonomicznym Planem Operacji i wymaganymi załącznikami. Wnioski można pobrać ze strony ARiMR lub poszczególnych LGD. Zobacz jak wyglądają wnioski.

Do czego zobowiązuje przyznana dotacja?

Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie musi utrzymać działalność gospodarczą przez 5 lat. Trwałość jest rozumiana jako:

1. osiągnięcia celu operacji i jego zachowania,

2. umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą,

3. przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą,

4. informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy,

5. przestrzegania ograniczeń lub spełniania warunków w zakresie:

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

b)rodzaju i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału,

oraz

1. utworzenia nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz ich utrzymania przez 2 lata.

Okresy te liczone są od dnia dokonania przez Agencję płatności:

a. ostatecznej – dotyczy operacji obejmujących wyłącznie inwestycje realizowane bez udziału leasingu,

b. w wyniku której po raz pierwszy w ramach danej operacji zostały zrefundowane raty leasingowe – dotyczy operacji obejmującej wyłącznie inwestycje finansowane w ramach leasingu,

c. w wyniku której zostały zrefundowane wszystkie koszty kwalifikowalne z wyjątkiem rat leasingowych – dotyczy operacji obejmujących oba ww. rodzaje inwestycji.

Powyższy materiał ma charakter informacyjny. Wszelkie wiążące informacje należy szukać na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło: http://dofinansowaniedlafirm.pl

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy